Algemene Voorwaarden Maximized Marketing

Artikel 1 - Definities

1. Maximized Ventures: Maximized Ventures, gevestigd te Rosmalen onder KvK nr. 83277307.

2. Klant: degene en/of elk potentiële individu of onderneming welke geïnteresseerd is in de diensten geboden door Maximized Ventures en waarmee eventueel een overeenkomst zal worden aangegaan.

3. Consument: de klant die voor een overeenkomst met Maximized Marketing niet voor en/of namens een bedrijf handelt.

4. Partijen: Maximized Ventures en klant en/of derde partij gezamenlijk.

5. Overeenkomst: afspraken welke vast zijn gelegd en waar partijen zich op mogen beroepen.


Artikel 2 - Toepasselijkheid algemene voorwaarden

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, werkzaamheden, bestellingen, overeenkomsten en leveringen van diensten of producten door of namens Maximized Ventures.

2. Partijen kunnen alleen afwijken van deze voorwaarden als zij dat uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.

3. Maximized Ventures is te allen tijde gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen en/of aan te vullen. Klant zal hiervan tijdig op de hoogte worden gesteld indien het significate wijzigingen betreft en zal zoveel mogelijk voorafgaand aan de wijziging met klant besproken worden.

4. Indien een of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden niet geldig blijkt te zijn of (deels) nietig is verklaard, laat dit de andere bepalingen onverlet. Maximized Ventures zal deze algemene voorwaarden op de niet geldige punten aanpassen op zo een manier dat het aansluit bij de overige voorwaarden van dit document.

5. Partijen sluiten de toepasselijkheid van aanvullende en/of afwijkende algemene voorwaarden van de klant of van derden uitdrukkelijk uit.


Artikel 3 – Totstandkoming overeenkomst

1. De overeenkomst zal tot stand komen na een aanbod van Maximized Ventures en een aanvaarding hiervan door de klant. Het aanbod zal op maat worden gemaakt waardoor het de klant niet is toegestaan betreffende aanbod te delen met derde partijen.

2. Geen overeenkomst komt tussen partijen tot stand dan na door Maximized Ventures aangeboden offerte, akkoord hierop door klant en dit allen vast wordt gelegd in een contract.

3. Indien er geen sprake is van hetgeen weergegeven in lid 1 en 2 van dit artikel, is het geen der partijen toegestaan zich te beroepen op wat tussen partijen onderling ter onderhandeling is besproken en/of enige diensten geboden door Maximized Ventures. 

4. Wijziging van de overeenkomst is alleen dan mogelijk na onderling overleg, indien partijen dit expliciet zijn overeengekomen en elk der partij akkoord is gegaan met de wijziging.

5. Indien een bepaling van de overeenkomst achteraf niet geldig blijkt te zijn of (deels) nietig is verklaard, laat dit de andere bepalingen onverlet. Partijen zullen in zulks geval in overleg treden teneinde gezamenlijk tot een passende vervangende (deels) bepaling komen welke past bij de overige bepalingen.

5. Het overeenkomen van de overeenkomst impliceert bekendheid met deze algemene voorwaarden bij de klant als ook acceptatie ervan.


Artikel 4 – De overeenkomst en duur met betrekking tot diensten

1. De overeenkomst tussen Maximized Ventures en de klant betreffende een dienst of diensten wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of in het geval partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders zijn overeengekomen.

2. Indien een overeenkomst voor bepaalde tijd is aangegaan, dan wordt deze na afloop van de termijn stilzwijgend omgezet in een overeenkomst voor onbepaalde tijd, tenzij 1 van de partijen de overeenkomst opzegt met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand, waardoor de overeenkomst van rechtswege eindigt.

3. In het geval er sprake is van een overeenkomst voor bepaalde tijd en de uitvoering van de werkzaamheden zijn nog niet voldaan, zullen partijen hieromtrent overleg treden teneinde de voltooiing en einddatum te heronderhandelen. 


Artikel 5 – Uitvoering en informatieverlening

1. Maximized Ventures voert de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uit.

2. De uitvoering van de overeenkomst geschiedt in onderling overleg en na schriftelijk akkoord en betaling van het eventueel afgesproken voorschot door de klant.

3. Na het overeenkomen van een contract, dient klant al hetgeen aan Maximized Ventures ter beschikking te stellen welke laatstgenoemde nodig heeft teneinde de opdracht voortvloeiend uit de overeenkomst uit te voeren.

4. De werkzaamheden welke door Maximized Ventures voor de klant worden uitgevoerd, zal in de naam van klant worden verricht.

5. Klant is verplicht om tijdig, in gewenste vorm en op gewenste wijze, zorg te dragen voor het ter beschikking stellen van benodigde informatie en materiaal. Klant staat derhalve in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van hetgeen geleverd dient te worden. Dit geldt ook voor hetgeen afkomstig dient te komen van een derde partij, voor zover dit uit de aard van de overeenkomst niet anders voortvloeit.

6. Indien klant niet, althans niet tijdig medewerking levert voor hetgeen bij overeenkomst is vastgesteld, zal een eventuele niet, althans niet correct en/of tijdig nakomen van de verplichtingen door Maximized Ventures niet aan laatstgenoemde tegengeworpen worden en zal dit volledig onder de verantwoordelijkheid van klant vallen.

7. Indien er sprake is van hetgeen bepaald in lid 6 van dit artikel, zullen de daaruit voortvloeiende extra kosten en/of extra gemaakte uren voor de rekening komen van de klant.

8. Indien en voor zover de klant dit verzoekt, retourneert Maximized Ventures hetgeen door klant geleverd.

9. Een overeenkomst met een dienstverlenend karakter bevat voor Maximized Ventures enkel een inspanningsverplichting en dus geen resultaatsverplichting.


Artikel 6 – Disclaimer

1. Al hetgeen weergegeven op de website, brochure of overige marketing en demonstratiemateriaal van Maximized Ventures zijn slechts indicatief en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of (gedeeltelijke) ontbinding van de overeenkomst en/of opschorting van enige verplichting van de klant.


Artikel 7 – Vrijwaring

1. Klant vrijwaart Maximized Ventures tegen alle aanspraken van derden die verband houden met hetgeen de klant overdraagt of heeft overgedragen ter uitvoering van de overeenkomst door Maximized Ventures, namelijk, doch niet gelimiteerd aan, dat klant de vrije beschikking heeft voor het gebruik maken van hetgeen is overgedragen vanwege directe eigendom en/of materiaal wat vrij is van Intellectuele Eigendomsrecht(en) en/of met directe toestemming van de rechtmatige eigenaar.

2. In het geval dat klant bezwaarde materiaal overdraagt aan Maximized Ventures voor de uitvoering van de overeenkomst, zal klant aansprakelijk worden gehouden voor schade en/of eventuele gevolgen op grond van dit onrechtmatig gebruik als ook het recht om aanspraak te maken op eventuele schadevergoeding.


Artikel 8 – Gegevensverwerking

1. Voor het uitvoeren van de opdrachten en/of diensten geboden door Maximized Ventures, zal laatstgenoemde gegevens verwerken welke door klant zijn geleverd en gerelateerd zijn aan de klant en diens opdracht. Betreffende gegevens zullen puur ter administratieve doeleinden en voor de uitvoer van de opdracht en/of dienst opgeslagen worden. Deze gegevens zullen na voltooien van de overeenkomst tussen partijen verwijderd worden

2. Maximized Ventures treft alle nodige zorg bij het opslaan van informatie genoemd in lid 1 van dit artikel. Het blijft echter te allen tijde mogelijk dat bepaalde omstandigheden zich kunnen voordoen welke buiten de macht om van Maximized Ventures plaatsvinden. Maximized Ventures kan derhalve niet aansprakelijk worden gehouden voor mogelijke gevolgen die hieruit voortvloeien en klant vrijwaart Maximized Ventures hiervoor. 


Artikel 9 – Derde partijen

1. Maximized Ventures heeft het recht om de overeengekomen dienstverlening (gedeeltelijk) te laten verrichten door derden.

2. Een derde partij zal betreffende werkzaamheden voor diens eigen verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid voldoen.


Artikel 10 – Overgang van rechten

1. Het is klant niet toegestaan diens rechten voortvloeiende uit een overeenkomst met Maximized Ventures over te dragen aan een derde partij zonder voorafgaande schriftelijke instemming van Maximized Ventures. 

2. Deze bepaling geldt als een beding met goederenrechtelijke werking zoals bedoeld in artikel 83, lid 2, boek 3, van het Burgerlijk Wetboek.


Artikel 11 - Prijzen

1. Alle prijzen die Maximized Ventures hanteert worden weergegeven exclusief BTW en zijn in de euro valuta.

2. De overeenkomst tussen partijen zal het uiteindelijke bedrag weergeven op grond waarvan de klant gebonden is dit bedrag te voldoen op grond van diens aanvaarding van het aanbod en de voorwaarden.

3. Maximized Ventures is te allen tijde gerechtigd over te gaan tot wijziging van gehanteerde prijzen. Een prijswijziging zal voorafgaand, althans tijdig worden medegedeeld aan de klant.

4. De prijs met betrekking tot een dienstverlening wordt door Maximized Ventures vastgesteld op grond van de werkelijk bestede uren.

5. De prijs wordt berekend volgens de gebruikelijke uurtarieven van Maximized Ventures, geldend voor de periode waarin de werkzaamheden worden verricht, tenzij een afwijkend uurtarief is overeengekomen.

6. Indien partijen voor een dienstverlening door Maximized Ventures een totaalbedrag zijn overeengekomen, is dit altijd een richtprijs, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk een vaste prijs, waarvan niet kan worden afgeweken, zijn overeengekomen.

7. Maximized Ventures is gerechtigd om tot 75% van de richtprijs af te wijken. Een hogere afwijking zal ter rechtvaardiging ervan tijdig met de klant gecommuniceerd worden. In dit laatste geval, heeft de klant het recht om een deel van de opdracht te laten vervallen dat boven de richtprijs, vermeerderd met 75%, uitkomt. 


Artikel 12 – Betaalvoorwaarden

1. Klant dient betaling te voldoen in gestelde termijn. Indien tijdige betaling uitblijft, is Maximized Ventures gerechtigd alle kosten met betrekking tot het niet tijdig betalen in rekening te brengen bij de klant vanaf de dag dat de klant in verzuim is, waarbij een gedeelte van een maand voor een hele maand wordt gerekend. 

2. Wanneer de klant in verzuim is, zal klant tevens buitengerechtelijke incassokosten en eventuele schadevergoeding verschuldigd zijn aan Maximized Ventures.

3. Wanneer de klant niet tijdig betaalt, mag Maximized Ventures diens verplichtingen opschorten totdat de klant aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan.

4. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling aan de zijde van de klant, zijn de vorderingen van Maximized Ventures op de klant onmiddellijk opeisbaar.

5. Indien sprake is van weigering door klant voor medewerking aan de uitvoering van de overeenkomst door Maximized Ventures, blijft de plicht op de klant rusten tot betaling van de volledig afgesproken prijs aan Maximized Ventures.


Artikel 13 – Verrekening en opschortingsrecht

1. Het is de klant, niet zijnde een consument, niet toegestaan om diens schuld aan Maximized Ventures te verrekenen met een vordering welke de klant heeft op Maximized Ventures.

2. Het is de klant, niet zijnde een consument, niet toegestaan om nakoming van enige uit de overeenkomst voortvloeiende verbintenis op te schorten.


Artikel 14 – Herroepingsrecht consument

1. Een consument heeft het recht om beroep te doen op het herroepingsrecht van 14 dagen na ontvangst van de producten.

2. Indien de consument nadrukkelijk afstand heeft gedaan van diens bedenktijd, is het de consument niet toegestaan om alsnog beroep te doen op het herroepingsrecht.

3. Indien de consument tijdig van zijn herroepingsrecht gebruik heeft gemaakt zal Maximized Ventures bij retournering van de producten de eventuele door de consument betaalde verzendkosten aan de consument terugbetalen en wel binnen 14 dagen na ontvangst van de tijdig en volledig geretourneerde bestelling.

4. Uitzondering op hetgeen bepaald in lid 2 van dit artikel is slechts in het geval dat de klant de volledige bestelling heeft geretourneerd. 


Artikel 15 – Verzekering

1. De klant verplicht zich de volgende zaken voldoende te verzekeren en verzekerd te houden tegen onder andere brand, ontploffings- en waterschade evenals diefstal:

   a. Geleverde zaken die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de onderliggende overeenkomst

   b. Zaken van Maximized Ventures die bij de klant aanwezig zijn

   c. Zaken die onder eigendomsvoorbehoud zijn geleverd

2. De klant geeft op eerste verzoek van Maximized Ventures de polis van deze verzekeringen ter inzage.


Artikel 16 - Intellectueel eigendom

1. Maximized Ventures behoudt alle intellectuele eigendomsrechten (waaronder auteursrecht, octrooirecht, merkenrecht, tekeningen- en modellenrecht, etc.) als ook het recht op grond van het civielrecht (zoals slaafse nabootsing, onrechtmatige daad, etc.), op alle ontwerpen, tekeningen, geschriften, dragers met gegevens of andere informatie, offertes, afbeeldingen, schetsen, modellen, maquettes, etc., tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen.

2. De klant mag genoemde intellectuele eigendomsrechten niet direct en/of indirect zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Maximized Ventures (laten) kopiëren, aan derden tonen en/of ter beschikking stellen op welk wijze dan ook of op andere wijze gebruiken.

3. Het door Maximized Ventures verleende toestemming teneinde gebruik te maken van diens intellectuele eigendomsrecht en/of het aan Maximized Ventures op civiel recht toekomende rechten conform hetgeen vermeld in lid 1 van dit artikel, impliceert in geen geval een overdracht van betreffende recht(en).

4. Verleende toestemming, zoals bedoeld in dit artikel, is voor een bepaalde tijd tenzij anders schriftelijk overeengekomen. Gebruik buiten het vooraf bepaalde termijn zal een inbreuk van het recht van Maximized Ventures impliceren.


Artikel 17 - Geheimhouding

1. Klant is gehouden tot geheimhouding (in welke vorm dan ook) van elk informatie welke klant door Maximized Ventures ontvangt mits expliciet per document en/of bescheiden anders door Maximized Ventures aangegeven. Geheimhouding betreft elk document en/of bescheiden welke als zulks bestempeld is of waarvan de klant weet of redelijkerwijs kan vermoeden dat deze geheim of vertrouwelijk is, dan wel waarvan hij kan verwachten dat verspreiding ervan Maximized Ventures schade kan berokkenen.

2. De klant neemt alle nodige maatregelen teneinde geheimhouding te waarborgen omtrent hetgeen vermeld in lid 1 van dit artikel.

3. De in dit artikel omschreven geheimhoudingsplicht geldt niet voor informatie:

   a. Die al openbaar was voordat de klant deze informatie vernam of die later openbaar is geworden zonder dat dit het gevolg was van een schending van de geheimhoudingsplicht van de klant;

   b. Die door de klant openbaar gemaakt wordt op grond van een wettelijke plicht.

4. De in dit artikel omschreven geheimhoudingsplicht geldt voor de duur van de onderliggende overeenkomst en voor een periode van 3 jaar na afloop van betreffende overeenkomst.


Artikel 18 - Boetebeding

1. Indien de klant wanprestatie pleegt en/of toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van diens verplichtingen voortvloeiend uit een overeenkomst met Maximized Ventures, waaronder begrepen doch niet gelimiteerd aan, het overtreden van diens geheimhoudingsverplichting, het niet nakomen van gemaakte afspraken waardoor negatieve gevolgen voortvloeiend, inbreuk pleegt op de intellectuele eigendomsrechten van Maximized Ventures, etc., verbeurt hij voor elke overtreding een onmiddellijk opeisbare boete. De hoogte van de boete bedraagt eenmalig per overtreding €1.000 (zege duizend euro) in geval van een consument en €5.000 (zege vijfduizend euro) in geval van een rechtspersoon.

2. Naast de boete, verbeurt de andere partij een bedrag ad 5% van het in lid 1 genoemde bedrag voor elke dag dat die overtreding voortduurt.

3. Voor het verbeuren van deze boete is geen voorafgaande ingebrekestelling of gerechtelijke procedure nodig. Ook hoeft er in het geval van overtreden van de geheimhoudingsplicht en/of inbreuk op de intellectuele eigendomsrechten van Maximized Ventures geen sprake te zijn van enige vorm van schade.

4. Het verbeuren van de in dit artikel bedoelde boete laat het recht van Maximized Ventures onverlet om naast betreffende boete schadevergoeding te vorderen. 


Artikel 19 - Klachten

1. De klant dient een door Maximized Ventures geleverd product of verleende dienst zo spoedig mogelijk te onderzoeken op eventuele tekortkomingen.

2. Beantwoordt een geleverd product of verleende dienst niet aan hetgeen de klant redelijkerwijs van de overeenkomst mocht verwachten, dan dient de klant Maximized Ventures daarvan zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen 1 maand na constatering van de tekortkomingen, op de hoogte te stellen. De klant geeft daarbij een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming welke gerelateerd is aan hetgeen tussen partijen is overeengekomen teneinde een adequate respons hierop van Maximized Ventures te mogen ontvangen. 

3. Indien de klant een consument is, wordt het in lid 2 van dit artikel genoemde termijn verlengd naar 2 maanden.

4. Maximized Ventures zal zich inzetten teneinde tot een goede en spoedige klachtafhandeling te komen. Teneinde dit proces te kunnen bewerkstelligen, zal en mag Maximized Ventures gedurende een eventuele klachtafhandeling geen andere (niet vooraf gespecificeerde) werkzaamheden uitvoeren voor de klant zijnde indiener van de te behandelen klacht.

5. Elk recht van de klant op schadevergoeding door Maximized Ventures vervalt in elk geval 12 maanden na de gebeurtenis waaruit de aansprakelijkheid direct of indirect voortvloeit. Hiermee wordt niet uitgesloten het bepaalde in artikel 89, boek 6 van het Burgerlijk Wetboek.


Artikel 20 - Overmacht

1. Er is sprake van overmacht indien de overmacht situatie niet aan een der partijen is te wijten of aan hen kan worden toegerekend. In het geval van overmacht, dient de partij die in een overmacht situatie verkeerd de andere partij direct, althans zo snel mogelijk op de hoogte te brengen op welk manier dan ook gevolgd door een schriftelijke mededeling.

2. Tot de in lid 1 genoemde overmacht situatie worden ook het volgende, doch niet gelimiteerd, bedoeld: noodtoestand (zoals burgeroorlog, opstand, rellen, natuurrampen, etc.); wanprestaties en overmacht van toeleveranciers, bezorgers of andere derden: onverwachte stroom-, elektriciteits- internet-, computer- en telecomstoringen, computervirussen, stakingen, overheidsmaatregelen, onvoorziene vervoersproblemen, slechte weersomstandigheden en werkonderbrekingen.

3. Het is Maximized Ventures toegestaan om levering van producten en/of uitvoering van diens diensten uit te stellen voor zo lang als de overmacht situatie voortduurt. Gedurende de overmacht situatie zal Maximized Ventures wanneer nodig en mogelijk klant hiervan op de hoogte stellen.

4. Indien de overmacht situatie dermate lang aanhoudt, waarbij de duur van uitblijving naar alle redelijkheid bekeken wordt op basis van de relevante opdracht, dat het niet redelijk is om Maximized Ventures te houden aan de overeenkomst, is het beide der partijen toegestaan om de overeenkomst op te zeggen. Opzegging dient wel tijdig gecommuniceerd te worden teneinde te beoordelen of opzegging op dat moment wel rechtvaardig is. Opzegging door de klant is niet rechtvaardig indien laatstgenoemde op de hoogte wordt gebracht dat levering en/of uitvoering op een specifieke dag weer mogelijk is en voltooid zal worden.

5. Maximized Ventures is in geen geval schadevergoeding plichtig in het geval een overmacht situatie zich voor doet of heeft voorgedaan.


Artikel 21 - Hoofdelijke aansprakelijkheid klant

1. Als Maximized Ventures een overeenkomst aangaat waarbij meerdere klanten partij zijn, is ieder van hen hoofdelijk aansprakelijk voor het nakomen van de verplichtingen welke voortvloeien uit de overeenkomst met Maximized Ventures. 


Artikel 22 - Aansprakelijkheid Maximized Ventures

1. Maximized Ventures is uitsluitend aansprakelijk voor enige schade die de klant lijdt indien en voor zover die schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid.

2. Indien Maximized Ventures aansprakelijk is voor enige schade, is het slechts aansprakelijk voor directe schade die voortvloeit uit of verband houdt met de uitvoering van een overeenkomst.

3. Maximized Ventures is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, zoals gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen of schade aan derden.

4. Indien aansprakelijkheid van Maximized Ventures is vastgesteld, is de hoogte van het bedrag op grond van deze aansprakelijkheid beperkt tot het maximale uit te keren bedrag dat door de (beroeps) aansprakelijkheidsverzekering van Maximized Ventures wordt uitgekeerd. Bij gebreke van (volledige) uitkering van het schadebedrag door de verzekeringsmaatschappij is de aansprakelijkheid beperkt tot het (gedeelte van het) factuurbedrag waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.


Artikel 24 – Opzegging en ontbinding

1. Een opdracht voor bepaalde tijd kan niet door de klant worden opgezegd.

2. De klant kan een overeenkomst voor een dienst die voor onbepaalde tijd is aangegaan te allen tijde opzeggen met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand.

3. Elk der partijen hebben het recht de overeenkomst te ontbinden in het geval sprake is van wanprestatie en de andere partij toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van diens verplichtingen, tenzij deze tekortkoming, gezien haar bijzondere aard of geringe betekenis, de ontbinding niet rechtvaardigt.

4. Indien de nakoming van de verplichtingen van een der partijen niet blijvend of tijdelijk onmogelijk is, kan ontbinding pas dan plaatsvinden nadat betreffende partij in verzuim is.

5. Maximized Ventures heeft het recht de overeenkomst met de klant te ontbinden, indien de klant zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet volledig of niet tijdig nakomt, dan wel indien Maximized Ventures kennis heeft genomen van omstandigheden die hem goede grond geven om te vrezen dat de klant zijn verplichtingen niet behoorlijk zal kunnen nakomen.

6. De overeenkomst wordt per direct beëindigd in geval van surseance van betaling of indien de andere partij in staat van faillissement verkeerd. Alle vorderingen zullen op dat moment direct en volledig opeisbaar zijn.


Artikel 25 - Toepasselijk recht en bevoegde rechter

1. Op deze algemene voorwaarden, aanbod en overeenkomst tussen partijen is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

2. De Nederlandse rechter in het arrondissement waar Maximized Ventures is gevestigd is exclusief bevoegd om kennis te nemen van eventuele geschillen tussen partijen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.